South Baltic-programmet har fått upp farten!

Mycket vackert sommarväder mötte deltagarna i övervakningskommittén för Södra Östersjöprogrammet när vi möttes i Ostroda, Polen, under ett antal dagar i förra vecka. På agendan stod bl.a. hur återförda medel bäst kan användas och där tog länderna beslut om s.k. minicalls som kommer att genomföras till hösten. Håll utkik! På det återföljande JPC mötet togs […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Programskrivning | Regionalfonden

ESPON-veckan i Dublin 10 – 14 juni

Det territoriella forskningsprogrammet ESPON hade en intensiv vecka i Dublin den 10 – 14 juni. Arbetsgruppen som ska ta fram det nya ESPON-programmet utvecklade detaljerna för ett snabbare, enklare och mer policyrelevant program som ska drivas som en EGTC (European Grouping of Territorial Cooperation). Ambitionen är att programmet för 2014 – 2020 ska ligga klart […]

Share
Kategori Europa 2020 | Europeiskt territoriellt samarbete | Regional tillväxt

Konturerna av ett nytt Östersjöprogram börjar skönjas

Den 11-12 juni träffades huvudgruppen (Joint Programming Committee – JPC) för framtagning av det nya Östersjöprogrammet i Tallinn. Även om mötet inte tog några formella beslut flyttades dagordningen för programmeringen framåt på flera punkter. Bland annat fick programsekretariat i uppdrag att arbeta för en tidigarelagd programstart än den plan som varit aktuell under våren. Det innebär […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Okategoriserade | Programmering | Strukturfonderna

Programmeringen av Central Baltic fortsätter

  Central Baltic-programmeringen fortsatte i förra veckan med möte i Joint Programming Committee i Tallinn. Mötet genomfördes i en god atmosfär där JPC biträdde de föreslagna Investeringsprioriteringarna. Beträffande den kommande tiden planeras det möten i Working Group 2 (med ansvar för de administrativa frågorna) den 28 augusti, Working Group 1 (med ansvar för innehållsfrågorna) den […]

Share
Kategori Okategoriserade | Programmering | Strukturfonderna

Möte i Övervakningskommittén och förberedelserna fortsätter för URBACT III

Den  10 juni hölls ÖK möte i URBACT. Länderna diskuterade bland annat hur man ska använda återförda medel . Kommissionen uttryckte sin entusiasm över de nya verktygen för territoriell utveckling och uppmanade medlemsstaterna att testa dem i den nya programperioden. Kommissionen tryckte också på vikten av resultat och tematiskt fokus. Förvaltande myndighet berättade kort om […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Stadsutveckling

Första besluten för nya Nordsjöprogrammet

I förra veckan togs de första besluten om hur de administrativa strukturerna i nya Nordsjöprogrammet ska se ut. Det blir inga förändringar från innevarande period. Förvaltande myndighet och sekretariatet kommer även fortsättningsvis att ligga i Danmark. Nu i veckan pågår årskonferensen för programmet där man bland annat diskuterar vilka tematiska områden som är aktuella för […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Fokus och inriktning | Programmering

Solen sken när beslut fattades om förutsättningarna för Interact 2014-2020

På ett möte i förra veckan på Cypern enades medlemsstaterna om att ge Bratislava regionen och Finansministeriet i Slovakien förnyat mandat för att ansvara för Interact även nästa programperiod. Trots ihärdigt solsken och 28 graders värme kunde ansvariga tjänstemän för ETS i medlemsstaterna behålla tillräckligt fokus för att ta ett antal viktiga steg i programmeringsarbetet. Förutom att […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Programmering | Strukturfonderna

Löpande avstämning med programskrivarna

Under tisdagen genomfördes på Näringsdepartementet ett kortare avstämningsmöte med samordnarna för de regionala programskrivarna samt företrädare för Tillväxtverket i regionerna. Alla utom ett programområde deltog via telefon. Deltog gjorde även Tillväxtanalys som ansvarar för Ex-anteutvärderingar av programdokumenten.  Syftet med mötet var att stämma av hur programskrivandet fortlöper samt möjlighet för regionerna att lyfta frågor man […]

Share
Kategori Dialogmöten | Programmering | Strukturfonderna

Arbetet med det nya ÖKS-programmet går framåt

Under förra veckan har det varit möten i både tjänstemannagruppen Joint Programming Committee (JPC) och den politiska strategigrupp som ansvarar för framtagandet av det nya Interreg-programmet för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Region Skåne samordnar arbetet, i nära samarbete med alla regioner och fylkeskommuner i programområdet. Den politiska strategigruppen beslutade redan den 28 februari att prioritera följande tematiska mål i […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Programmering