Gränsöverskridande möte!

Idag den 12 februari samlades styrgruppen för Sverige-Norgeprogrammet för ett möte på Näringsdepartementet. Förutom företrädare för samtliga i programmet deltagande län och fylken deltog förvaltande myndighet samt det norska Kommunal- och moderniseringsdepartementet. Vid mötet presenterades och diskuterades på ett övergripande plan programmets genomförandeorganisation. Nu fortsätter arbetet med att mer detaljerat i programdokumentet beskriva programgenomförandet och […]

Share
Kategori Dialogmöten | Europeiskt territoriellt samarbete

Arbetet med det nationella och de regionala strukturfondsprogrammen fortskrider

Just nu pågår en gemensamberedning av programmen inom Regeringskansliet, så att Sverige ska kunna skicka in dem till EU-kommissionen senare under våren. Samtidigt återstår några frågor att hantera, så ett intensivt arbete med att komplettera och utveckla regionalfondsprogrammen pågår också. I måndags hade alla programskrivarna tillsammans med Tillväxtverket, Tillväxtanalys och Näringsdepartementet ett videomöte för en […]

Share
Kategori Dialogmöten | Regionalfonden

Möte med Kommissionen

Förra veckan åkte flera av oss till Bryssel för att träffa Kommissionen. Först deltog vi på årsmötet om genomförandet av den pågående programperiodens Mål 2-program tillsammans med Tillväxtverket, några av oss syns på bilden ovan. Det fanns frågor om framtiden på dagordningen också och dessa fortsatte vi att diskutera mer i detalj med företrädare för […]

Share
Kategori Dialogmöten | Regionalfonden

Interreg Forum 4 – Inspiration och lärande!

Glöm ej att anmäla er till Interreg Forum 4, den 22-23 oktober, i Stockholm. Frågor som kommer att diskuteras under två dagar är bland annat: Vilka erfarenheter kan vi ta vara på från Interreg-programmen 2007–2013? Vilka möjligheter ligger framför oss i den kommande programperioden? Mer information om programmet och hur du anmäler dig finns på: www.interreg.se Sista […]

Share
Kategori Dialogmöten | Europeiskt territoriellt samarbete

Dialogvecka

Det har varit mycket dialog om regionalfondsprogrammen inom målet för investeringar i tillväxt och sysselsättning förra veckan. Syftet med mötena var att vi skulle få en lägesrapport och en överblick över vilka prioriteringar som kommer bli aktuella för programmen. Vi såg också ett behov av att identifiera knäckfrågor att ta tag i inför det fortsatta arbetet. […]

Share
Kategori Dialogmöten | Programskrivning | Regionalfonden

Löpande avstämning med programskrivarna

Under tisdagen genomfördes på Näringsdepartementet ett kortare avstämningsmöte med samordnarna för de regionala programskrivarna samt företrädare för Tillväxtverket i regionerna. Alla utom ett programområde deltog via telefon. Deltog gjorde även Tillväxtanalys som ansvarar för Ex-anteutvärderingar av programdokumenten.  Syftet med mötet var att stämma av hur programskrivandet fortlöper samt möjlighet för regionerna att lyfta frågor man […]

Share
Kategori Dialogmöten | Programmering | Strukturfonderna

Dialogmöte kring programriktlinjer för regionalfonden

Igår torsdag bjöd Näringsdepartementet in till dialog kring programriktlinjerna för såväl de nya regionala som det nya nationella strukturfondsprogrammet för den kommande programperioden 2014-2020. Regeringen fattade beslut om direktiven i förra veckan och förväntningarna har varit höga rörande hur de nya programmen ska utformas. Efter välkomnande och sedvanlig presentationsrunda där det konstaterades att företrädare för […]

Share
Kategori Dialogmöten | Europa 2020 | Regional tillväxt | Strukturfonderna

Dialogmöte partnerskapsöverenskommelsen

I går den 8 april hade vi ett dialogmöte inom ramen för arbetet med partnerskapsöverenskommelsen. Mötet var ett uppföljande möte till dialogmötet den 22 februari. Näringsdepartementet återkopplade på de förslag som rör prioriteringar och samordningsmöjligheter för kommande programperiod som lämnades till oss den 22 februari. För närvarande har vi en intensiv intern process i regeringskansliet […]

Share
Kategori Dialogmöten | Partnerskapsöverenskommelsen

Uppstart för de regionala strukturfondsprogrammen

Dialogen inom förberedelserna för Målet för investeringar i tillväxt och sysselsättning är i full gång. Förra veckan hade vi tillsammans med Arbetsmarknadsdepartementet ett uppstartsmöte med alla kontaktpersoner i de åtta programområdena för att diskutera det kommande arbetet med både regional- och socialfonden. Tillväxtverket och ESF-rådet deltog också, liksom Tillväxtanalys och Statskontoret som har uppdragen att […]

Share
Kategori Dialogmöten | Programmering 1 kommentar

Dialogmöte partnerskapsöverenskommelsen

    Jag vill rikta ett stort tack till alla er som deltog och framförallt bidrog till vårt dialogmöte om partnerskapsöverenskommelsen i fredags! Vi håller för närvarande på att göra en sammanställning av de papper ni lämnade till. Sammanställningen kommer vi inte att kunna skicka ut till er, den kommer endast att ha en form […]

Share
Kategori Dialogmöten | Europa 2020 | Havs- och fiskerifonden | Landsbygdsprogrammet | Partnerskapsöverenskommelsen | Regionalfonden | Socialfonden