Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Öppen konsultation om EU:s urbana policy

Kommissionen har lanserat en konsultation om städernas roll i EU –  ”The urban dimension of EU policies – key features of an EU Urban Agenda”. Konsultationen är en del i förberedelsearbetet för en eventuell kommande EU-agenda för städer. Konsultationen är öppen för alla som känner sig berörda och går att svara på fram till 26 september. Läs mer […]

Share
Kategori Stad och land i samverkan | Stadsutveckling

Grönt ljus för ytterligare två samarbetsprogram

Regeringen godkände på torsdagen ytterligare två samarbetsprogram, denna gången de interregionala programmen URBACT III och INTERACT III. Övriga 27 EU-ländernas regeringar, samt Norge och Schweiz som också deltar i programmen, har redan gett eller väntas ge sitt godkännande under sommaren. Programmen lämnas sedan in till kommissionen och godkänns förhoppningsvis i slutet av året. URBACT är […]

Share
Kategori Okategoriserade

Färdigställandet av de gränsöverskridande samarbetsprogrammen tuffar på

Förra veckan beslutade regeringen att godkänna att ytterligare fem förslag till program inom målet för Europeiskt territoriellt samarbete kan överlämnas till Kommissionen för beslut. Det var det gränsregionala samarbetsprogrammet Sverige-Norge, de transnationella samarbetsprogrammen för Östersjöregionen och Norra periferin och Arktis samt interregionala programmen Espon och Interreg Europe. Övriga deltagande länder har eller kommer att fatta motsvarande beslut. EU-medlen […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Okategoriserade | Programmering | Strukturfonderna

Regionala handlingsplaner för Socialfonden

  Regeringen beslutade den 15 maj om uppdrag respektive erbjudande till de 21 aktörer som har det regionala tillväxtansvaret att för respektive geografiskt program­område utarbeta ett förslag till regional handlingsplan för Socialfonden för programperioden 2014-2020.  Åtta av dessa regionalt tillväxtansvariga aktörer ges i uppgift att samordna framtagandet av förslagen till regionala handlingsplaner. Arbetet ska bedrivas […]

Share
Kategori Socialfonden | Strukturfonderna

Konsultation: South Baltic 2014-2020

Programkommittén har enats om ett programutkast för South Baltic 2014-2020. Utkast till program samt utkast till miljökonsekvensbeskrivning finns nu för offentlig konsultation. Konsultationen pågår till 11 augusti 2014 och koordineras i Sverige av Regionförbundet Kalmar län. Ta chansen och tyck till om innehållet! Länk till konsultationen: http://www.rfkl.se/Projekt-Eu-stod/South-Baltic/SB_2014_2020_Konsultation/ Mer allmän information om Södra Östersjöprogrammet finns på […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Strukturfonderna

Lokala satsningar i regionalfonden och socialfonden

Efter att ha fått ett regeringsuppdrag att införa Lokalt ledd utveckling i alla fyra struktur- och investeringsfonder, kommer vi nu med ett förslag till program för regional- och socialfonden. Lokala utvecklingsområden, eller leaderområden som vi kallar de, kommer att ha möjlighet att finansiera projekt inom jordbruksfonden för landsbygdens utveckling, havs- och fiskerifonden, regionala utvecklingsfonden och […]

Share
Kategori Lokalt ledd utveckling | Strukturfonderna

Första INTERREG programmen närmare beslut

  I dag (28 maj) fattade regeringen beslut om att godkänna att programförslag för gränsregionalt samarbete för programområdena Botnia-Atlantica, Central Baltic, Nord och Öresund-Kattegatt-Skagerrak för perioden 2014–2020 kan överlämnas till Europeiska kommissionen för godkännande. Övriga deltagande länder (Finland, Danmark, Estland, Lettland och Norge) har  eller kommer att fatta motsvarande beslut. Först därefter kan programmen inlämnas […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Okategoriserade | Programmering | Regionalfonden | Strukturfonderna

Arbetsgruppsmöten inom Nordsjöprogrammet

Den 13-14 maj hölls möten i Edinburgh med arbetsgrupperna för innehållsfrågor och genomförandefrågor inom Nordsjöprogrammet. Under dagarna togs ett antal inriktningsbeslut för det nya programmet. Bland annat så bekräftades målsättningen att privat medfinansiering ska användas i programmet. Det kommer att användas en modell med tvåstegsansökan i programmet, där en enklare ansökan först kan lämnas in för […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Strukturfonderna

EU nära dig – gemensamma investeringar i din region

Undrar du hur EU:s budget kommer till nytta i din region? Vad görs för att öka tillväxten? För att få unga i arbete och skapa hållbar utveckling? På webbplatsen EU nära dig hittar du information om projekt som delfinansierats av EU. Tanken är att informationen ska öka kunskapen om vad EU:s budget används till i Sverige. […]

Share
Kategori Strukturfonderna

En konsultation till!

Nu är programmet INTERACT III 2014-2020 ute på konsultation. INTERACT berör samtliga 28 medlemsstater, dessutom deltar Norge och Schweiz.  Syftet med programmet är att stödja genomförandet av programmen under Europeiskt territoriellt samarbete. Programmet ska bland annat bidra till ökad förenkling och harmonisering samt fånga och förmedla de territoriella samarbetsprogrammens samlade resultat. Programmet kommer också att stödja genomförandet av […]

Share
Kategori EU:s strategi för Östersjöregionen | Europeiskt territoriellt samarbete | Programmering