Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Uppåt och framåt med flygstrategin

I januari i år presenterade infrastrukturminister Anna Johansson En svensk flygstrategi – för flygets roll i framtidens transportsystem. Flygstrategin är en vägledning för det fortsatta arbetet med luftfartspolitiken på Näringsdepartementet. Det kan ibland te sig svårt att få en överblick om vad som är på gång men arbetet med flygstrategin fortgår, i stort och i smått. Här ger Nils Paul, departementssekreterare på Enheten för marknad och regelverk på transportområdet, MRT en lägesbild.

Share
Kategori Luftfart | Strategi

Högt tempo och dialog kännetecknar arbetet med Framtidens logistik

Sedan starten i början av januari fortsäter arbetet med Framtidens logistik med full fart. Möten avlöser varandra och arbetsgrupper har tillsatts. Projektledarna Sofia Wieselfors, departementsekreterare och Anna Ullström, kansliråd, på Näringsdepartementets enhet för transport och samhälle, TS är de som ska ro arbetet i hamn. Målet är dels att föra en bred och framåtsyftande dialog med många aktörer, dels att ta fram en godsstrategi med övergripande inriktningar inom gods- och logistikområdet.

Share
Kategori Infrastruktur | Luftfart | Schysta villkor | Sjöfart | Strategi

Nu lanserad – den första nationella flygstrategin

Göran Roos berättar och reflekterar här om processen med att ta fram En svensk flygstrategi – för flygets roll i framtidens transportsystem. Göran är kansliråd på enheten för transportinfrastruktur och finansiering på Näringsdepartementet och en av projektledarna för strategin. Läs hans berättelse om arbetet med att ta fram en nationell flygstrategi.

Share
Kategori Infrastruktur | Luftfart | Schysta villkor | Strategi

Klimat, miljö och trafiksäkerhet i fokus

Den 7 juni deltog infrastrukturminister Anna Johansson på TTE-råd i Luxemburg. Anna Johansson och övriga EU:s transportministrar talade om de kommande klimatförhandlingar om flyget i FN-organisationen ICAO, passagerarfartygstrafik, kväveoxidutsläpp från dieselbilar och vikten av trafiksäkerhetsarbete i EU. Tomas Brolin, ämnesråd vid enheten för marknad och regelverk på transportområdet rapporterar från mötet.

Share
Kategori Infrastruktur | Luftfart | Schysta villkor | Sjöfart | Strategi | Trafiksäkerhet

Remissmöte om behov och önskad inriktning för transportinfrastrukturen i Sverige

Den 30 mars bjöd infrastrukturminister Anna Johansson in läns- och regionföreträdare till möte om behov och önskad inriktning för transportinfrastrukturen i respektive del i landet. Trafikverket presenterade sitt inriktningsunderlag för perioden 2018–2029 varefter länsplaneupprättarna/regionerna presenterade sin syn på inriktningen för den långsiktiga infrastrukturplaneringen. De inspel som presenterades under mötet kommer tillsammans med andra underlag och tidigare lämnade remissvar utgöra viktiga underlag till den proposition som regeringen kommer att lägga till riksdagen i höst.

Share
Kategori Infrastruktur | Luftfart | Schysta villkor | Sjöfart | Trafiksäkerhet

Hur går arbetet med en svensk flygstrategi?

Den 25 februari bjöd infrastrukturminister Anna Johansson in till det andra mötet i arbetet med en svensk flygstrategi. Anna Johansson berättade inledningsvis hur regeringen arbetar med flygrelaterade frågor, bland annat om vilka beslut regeringen har fattat sedan det första mötet om flygstrategin hölls, den 27 oktober 2015. Infrastrukturministern underströk flygets betydelse för tillgänglighet, men påpekade även att det finns en baksida, i form av klimatpåverkan, som måste hanteras för att flyget vara långsiktigt hållbart.

Share
Kategori Gästbloggare | Luftfart | Strategi

En dag på Transportforum

Den 11-12 januari arrangerades Transportforum 2016 på Linköpings Konsert och Kongress. Ett årligt arrangemang som lockar ”alla” i transportbranschen till Linköping, politiker, myndigheter organisationer, akademin och företag. Näringsdepartementet deltog med monter och sakkunskap. Dagen startade för Näringsdepartementet med inledningstal av infrastrukturminister Anna Johanssons som följdes speeddating och dialogmöte. Men allra först tog infrastrukturminister Anna Johansson […]

Share
Kategori Infrastruktur | Luftfart | Schysta villkor | Sjöfart | Strategi | Trafiksäkerhet

Takeoff för flygstrategin

Den 27 oktober 2015 träffade Näringsdepartementet företrädare för flygbranschen, myndigheter och andra berörda aktörer för få synpunkter på regeringens kommande flygstrategi. Infrastrukturminister Anna Johansson inledde mötet och berättade hur regeringen arbetar med frågan och underströk betydelsen av att tidigt få idéer, tips, och goda förslag till arbetet. Syftet med mötet var att utgöra ett forum […]

Share
Kategori Luftfart