Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Högt tempo och dialog kännetecknar arbetet med Framtidens logistik

Sofia Wieselfors och Anna Ullström planerar nu för fler möten om framtidens logistik. Nu närmast om industrins och näringslivets långväga godstransporter. Foto: Regeringskansliet Sofia Wieselfors och Anna Ullström planerar nu för fler möten om Framtidens logistik. Nu närmast om industrins och näringslivets långväga godstransporter. Foto: Regeringskansliet

Sedan starten i början av januari fortsätter arbetet med Framtidens logistik med full fart. Möten avlöser varandra och arbetsgrupper har tillsatts. Projektledarna Sofia Wieselfors, departementsekreterare och Anna Ullström, kansliråd, på Näringsdepartementets enhet för transport och samhälle, TS är de som ska ro arbetet i hamn. Målet är dels att föra en bred och framåtsyftande dialog med många aktörer, dels att ta fram en godsstrategi med övergripande inriktningar inom gods- och logistikområdet.

Sofia Wieselfors och Anna Ullström berättar om arbetet:

– Bakgrunden till arbetet är regeringens prioriterade fråga om effektiva, hållbara och kapacitetsstarka godstransporter. Det har bäring på flera av regeringens mål och strategier som att Sverige ska uppnå EU:s lägsta arbetslöshet år 2020, exportstrategin, nyindustrialiseringsstrategin, fossilfritt Sverige samt ordning och reda på arbetsmarknaden, berättar Sofia Wieselfors.

– I arbetet ingår också att miljöpåverkan från transportsektorn ska minska. I infrastrukturpropositionen som regeringen presenterade senhösten 2016  anges också att regeringen har som ambition att främja överflyttning av långväga gods från väg till järnväg och sjöfart, fortsätter Sofia.

Godsstrategin ska också tydliggöra övergripande inriktningar för gods- och logistikområdet, vilket kan handla om både politisk inriktning och viktiga initiativ.

– Arbetssättet är att ha en systematisk och bred dialog också med externa aktörer. Infrastrukturminister Anna Johansson bjuder därför in till dialogmöten med berörda aktörer. Den 6 mars hölls ett öppet dialogmöte om sjöfartens godstransporter och den 5 april diskuterades godstranporter i urbana miljöer, säger Anna Ullström.

– Redan den 4 maj äger nästa möte rum. Det ska fokusera på näringslivets tunga och långväga transporter. Den 12 juni planerar vi för ett dialogmöte om schysta villkor, fortsättar Anna.

Därutöver finns både en intern arbetsgrupp och en  arbetsgrupp hmed deltagare från berörda myndigheter och SKL. I denna ingår  Krister Sandberg, Trafikanalys, Anders Berndtsson, Trafikverket, Joakim Kalantari, Sjöfartsverket, Kajetonas Ceginskas, Boverket Örjan Ellström, Transportstyrelsen, Fredrik Svartengren, Energimyndigheten samt Erik Levander, SKL.

Under april kommer arbetsgruppen och departementets interna arbetsgrupp att träffas och diskutera utmaningar och möjligheter för godstransporter. Myndigheterna har sedan tidigare tagot fram underlag om godstransporter som ska användas i abetet. Exempelvis redovisade Trafikanalys en nulägesanalys om Godstransporter i Sverige 2016.

– Berörda myndigheter i arbetsgruppen har kunskaper inom olika frågor som vi behöver samla på ett strukturerat sätt. De är därför viktiga i arbetet med den kommande godsstrategin, säger Anna Ullström.

Fakta

Dialogmötena inom ramen för Framtidens logistik syftar till att gemensamt med branschen lyfta blicken och fånga in viktiga frågor och inspel i syfte att få en tydligare bild av nuläge, utmaningar, möjligheter och prioriterade områden inom gods- och logistikområdet. Förutom dialogsamtalen kommer parallella möten med berörda aktörer i olika frågor att anordnas. Arbetet ska utmynna i en godsstrategi med övergripande inriktningar inom gods- och logistikområdet. Regeringens arbete påbörjas under 2017 med förhoppningen om att kunna presentera en godsstrategi våren 2018.

Läs mer om Framtidens logistik

Läs om infrastrukturpropositionen

Share

Kommentera

Bli den första som kommenterar!

Första gången du kommenterar på Näringsbloggen kommer kommentaren att godkännas av moderator innan den visas. Du måste följa Näringsbloggens netikett när du kommenterar.

Genom att klicka på knappen Skicka samtycker du till att kakor används.

E-postadressen visas inte publikt