Målgång och start för Cykelstrategin

Sofia Wieselfors under ett av flera möten som genomfördes i arbetet med en nationell cykelstrategi. Foto: Regeringskansliet Sofia Wieselfors under ett av flera möten som genomfördes i arbetet med en nationell cykelstrategi. Foto: Regeringskansliet

Den 28 april presenterades den första nationella cykelstrategin, En nationell cykelstrategi för ökad och säker cykling – som bidrar till ett hållbart samhälle med hög livskvalité i hela landet. Projektledare för arbetet är Sofia Wieselfors, departementssekreterare på enheten för transporter och samhälle, TS. Här skriver hon om arbetet som resulterade i den första nationella cykelstrategin.

Efter ett intensivt och gemensamt arbete med många involverade har vi nu lanserat en strategi för ökad och säker cykling. Strategin ska fungera som en plattform för fortsatt arbete, och ska både följas upp och vidareutvecklas. Det fortsatta arbetet är ett gemensamt arbete och är beoende av många olika aktörers vilja till delaktighet och att ta ansvar.

Bakgrunden till denna nationella cykelstrategi, som är den första i sitt slag, är att regeringen vill stimulera till långsiktigt hållbara transportlösningar. En ökad och säker cykling kan bidra till att minska resandets miljöpåverkan och trängseln i tätorter samt bidra till en bättre folkhälsa. Vi vill både förstärka positiva trender inom cykling samt att få fler att ändra sina vanor till att börja cykla. Strategin har fokus på bland annat fler cykelvänliga kommuner, ökade kunskaper om olika grupper av cyklister, högre prioritet för cykeltrafik i samhällsplaneringen, fler demonstrationsprojekt, en mer funktionell och användarvänlig infrastruktur, anpassad drift och underhåll samt ett säkert cyklande.

Regeringen genomför och kommer att genomföra åtgärder som stöttar inriktningen i strategin. I samband med lanseringen beslutades om uppdrag till Trafikanalys om att, med berörda aktörer, ta fram en enhetlig metod för mätningar av cykeltrafik på lokal respektive regional nivå samt lämna förslag på hur man kan främja en enhetlig tillämpning. I uppdraget ingår även att formulera möjliga målsättningar för ökad cykling.

Trafikverket fick i uppdrag att under 2017 fördela 9 miljoner kronor till ideella organisationer för informations- och utbildningsinsatser som främjar ökad och säker cykling.

Nyligen fick även VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut i uppdrag att analysera och beskriva de främsta behoven inom cykelforskningen på såväl kort som lång sikt samt att ta fram förslag till hur cykelforskningen kan samordnas och stärkas. Samtidigt fick Boverket i uppdrag att ta fram, och till relevanta aktörer distribuera, en samling med lärande exempel från kommuner, regioner och andra aktörer som lyckats föra in cykling i samhällsplaneringen på ett framgångsrikt sätt. Sammanställningen bör inspirera kommuner och andra aktörer att arbeta för en ökad och säker cykling och sprida kunskap om hur planering kan användas för att öka cyklingen.

Sedan tidigare har VTI fått i uppdrag att ta fram en kunskapssammanställning om varför barns och ungas cyklande minskar. I uppdraget ingår också att lämna förslag till insatser inom olika områden med inriktning mot att stötta olika berörda aktörer som kan främja ett ökat och säkert cyklande bland barn och unga. Trafikanalys har även i uppdrag att utreda förutsättningarna för, och konsekvenserna, inklusive finansiella och legala sådana, av sänkt bashastighet i tätort.

Nära samarbete med berörda

Arbetet med cykelstrategin påbörjades i december  2015 och under våren 2016 utarbetades strategin i nära samarbete med kommuner, ansvariga myndigheter och berörda organisationer. Infratrukturminster Anna Johansson har bjudit till flera möten och möten har också genomförts på tjänstemanna nivå. Tre aktörer, Trafikverket, Boverket och Trafikanalys, har lett ett temaområde var; trafikantgrupper, cykelns roll för en hållbar samhällsplanering och drift och underhåll samt utveckling av infrastruktur. Arbetsgrupperna som bestod av ett stort antal externa aktörer gjorde en beskrivning av nuläge, behov och övergripande rekommendationer. Arbetsgruppernas engagemang och kunskaper har varit en viktigt del för framtagandet av cykelstrategin.

Arbetet framåt

Det finns ett stort och brett engagemang för ökad och säker cykling. Regeringen  kommer även fortsättningsvis följa det gemensamma arbetet och även genomföra åtgärder som stöttar inriktningen i strategin. Ansvaret för cykling ligger hos många aktörer och det krävs insaster från samtliga för att vi ska få fler att cykla och även skapa en säker cykling. Med utgångspunkt i det arbetet som skett inom ramen för cykelstrategin är förutsättningarna goda, och vi ser positivt på det fortatta arbetet.

En nationell cykelstrategi för ökad och säker cykling

Share

Kommentera

1 kommentar

Första gången du kommenterar på Näringsbloggen kommer kommentaren att godkännas av moderator innan den visas. Du måste följa Näringsbloggens netikett när du kommenterar.

Genom att klicka på knappen Skicka samtycker du till att kakor används.

E-postadressen visas inte publikt