Innovativa lösningar för digitaliserat och hållbart transportsystem

Nästa generations resor och transporter är ett av regeringens fem samverkansprojekt. Programmet samlar berörda aktörer i samhället för att gemensamt skapa innovativa lösningar och driva utvecklingen framåt. Illustration Itziar Castany Ramirez Samverkansprogrammet Nästa generations resor och transporter samlar berörda aktörer i samhället för att gemensamt skapa innovativa lösningar och driva utvecklingen framåt. Illustration Itziar Castany Ramirez

Den 1 juni 2016 sjösattes samverkansprogrammet Nästa generations resor och transporter. Det är ett av fem samverkansprogram som fokuserar på att identifiera utmaningar och möjligheter för att möta de samhällsutmaningar som Nationella Innovationsrådet pekade ut i början av nuvarande mandatperiod; digitalisering, life science samt miljö- och klimatteknik. Projektledare för samverkansprogrammet Nästa generations resor och transporter är Åsa Vagland och biträdande projektledare Anna Hult, Enheten för transport och samhälle. De berättar här om samverkansprogrammets syfte och vilka initiativ som tagits.

Kraftsamling inom transportområdet

Samverkansprogrammet fokuserar på att identifiera utmaningar och möjligheter för att kunna prioritera viktiga områden för en gemensam kraftsamling inom transportområdet. Tre viktiga utvecklingstrender har identifierats: automatisering, digitalisering och elektrifiering. En rad konkreta samverkansinsatser har tagit form sedan samverkansgruppens första möte i oktober 2016.

–  Inom transportområdet finns det sedan tidigare en stor och mångårig vana av samarbete och samverkan. Det har därför varit relativt enkelt att enas om konkreta insatser att kraftsamla kring. Arbetet inom programmet utgick från det stora antalet strategier, färdplaner och handlingsplaner som redan fanns framtagna inom transportområdet. Samverkansprogrammet Nästa generations resor och transporter består av nyckelpersoner från näringsliv, akademi och offentlig sektor, säger Åsa Vagland.

Samverkansprogrammet Nästa generations resor och transporter syftar till att uppfylla det övergripande transportpolitiska målet om att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transporförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet samt de funktions- och hänsynsmål som riksdagen har beslutat om.

– Genom samverkansprogrammet sätts flera storskaliga projekt inom automation, digitalisering och elektrifiering i verkliga miljöer  igång. Programmet ska även främja export av innovationer, miljöteknik och digitaliseringslösningar, vilket också bidrar till att skapa nya jobb. Att visa på Sverige som en ledande testnation och ett skyltfönster inom området och som lockar till sig internationellt intresse, pengar och projekt, säger Anna Hult.

Medfinansiering möjliggör initiativ

Inom ramen för samverkansprogrammet kan befintliga offentliga resurser och medfinansiering från näringslivet tillsammans möta samhällsutmaningarna. Regeringen har även skjutit till ytterligare medel för insatser relaterade till samverkansprogrammen, bland annat genom forsknings- och innovationspropositionen som riksdagen antog våren 2017. Dessa medel kanaliseras huvudsakligen genom de statliga forsknings- och innovationsfinansiärernas program och utlysningar, berättar Åsa.

Konkreta initiativ ger resultat

Drygt ett år efter starten har ett flertal konkreta insatser startats som kommer att ge resultat. Som exempel kan nämnas Självkörande, delade, elektriska fordon i samhällslösningar. Initiativet handlar bland annat om självkörande minibussar i Stockholm och Göteborg, automatisering av ElectriCitys elbussar samt digitala trafiksignaler. Göteborgs stad ska även ta fram en fördjupad översiktplan som inkluderar det framtida automatiserade transportsystemet.

En förstudie har också initierats för att identifiera konkreta synergier mellan trafikslagen inom området automation, autonomi, beslutsstöd, fjärrstyrning och samverkande system. Ett annat exempel är Kombinerad mobilitet, Mobilitet som en tjänst (MaaS), vilket innehåller en nationell färdplan, skapande av nya affärsmodeller och konkreta pilotprojekt i storstäder. Ytterligare ett initiativ handlar om att ta fram nya lösningar för resvaneundersökningar.

Samverkansprogrammet har också valt att prioritera innovationer inom drift och underhåll där ett initiativ är innovationsupphandlingar inom drift och underhåll på järnvägsområdet. Det handlar om att hitta metoder och aktörer för att i förväg kunna detektera skador på drivlinor och därigenom förebygga nedrivna kontaktledningar och inställda tåg. Nya innovationer inom drift och underhåll – väg är ytterligare ett initiativ. Insatser kopplat till cykel, gods och logistik samt mobilitet som en tjänst utanför storstäderna diskuteras just nu.

Om ett år syns resultat

– Om ytterligare ett år hoppas vi att satsningarna är i full gång och visar på den kraftsamling programmen utgör och syftar till. Att vi ser resultat också i form av testbäddar och spännande möten där ny kunskap utvecklas och fler hållbara innovativa lösningar skapas avslutar Åsa och Anna.

– Men också att samverkansprogrammet upplevs som ett effektivt verktyg för att utveckla samverkan mellan offentlig sektor, akademi och näringsliv inom transportsektorn och att den offentliga förvaltningen arbetar mer framåtsyftande och proaktivt med nya innovationer, tillägger Åsa.

Läs mer här:

Artikel: Nya initiativ bidrar till att uppnå transportpolitiska mål

Nationella innovationsrådet

 

Share

Kommentera

Bli den första som kommenterar!

Första gången du kommenterar på Näringsbloggen kommer kommentaren att godkännas av moderator innan den visas. Du måste följa Näringsbloggens netikett när du kommenterar.

Genom att klicka på knappen Skicka samtycker du till att kakor används.

E-postadressen visas inte publikt