Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Årets nationella reformprogram inskickat!

EU-flaggor i Bryssel

I fredags skickade regeringen in årets nationella reformprogram till EU-kommissionen. Klicka på länken och läs om hur åtgärder för att bl.a. främja företagande, resurseffektivitet och innovation i Sverige kan bidra till hög tillväxt och full sysselsättning i hela EU.

Frågan om hur jobb och tillväxt ska skapas i Europa har knappast någonsin varit hetare. När man läser nyheterna kan man också lätt få intrycket av att det saknas båda förslag och samordning mellan EUs medlemsstater.

Men faktum är ju att EU sedan 2010 har en gemensam strategi för tillväxt och sysselsättning, med mål för hur det ska se ut år 2020 och förslag på hur detta ska uppnås[1]. Strategin heter kort och gott EU2020 och tanken är att med denna strategi i ryggen ska man utforma policy på EU- och medlemsstatsnivå för att uppnå målen.

EU-kommissionen har bland annat som roll att ge politisk vägledning och rekommendationer till medlemsstaternas regeringar. Detta för att den ekonomiska politiken ska bli mer samordnad och alla medlemsstaterna gemensamt kan bidra till att uppnå målen.

För att EU-kommissionen ska kunna ge bra rekommendationer till medlemsstaterna, och för att alla ska få bra insyn i hur det går med strategins genomförande, är alla medlemsstater skyldiga att varje vår skicka in en rapport där man redogör för hur den nationella politiken följer strategin och bidrar till att uppnå målen – ett nationellt reformprogram.

Utifrån reformprogrammen ger EU-kommissionen rekommendationer till vart och ett av medlemsstaterna om vad som skulle kunna göras bättre.

Arbetet följer de nationella budgetprocesserna väl tidsmässigt, vilket förstås är syftet. Det nationella reformsprogrammet skickas i Sveriges fall in bara några dagar efter att den ekonomiska vårpropositionen överlämnats till Riksdagen. EU-kommissionens landsspecifika rekommendationer kommer i sommar – så att de ska kunna reflekteras i budgeten för 2013.

Mot slutet av hösten, när medlemsstaternas budgetar presenterats, gör EU-kommissionen en årlig tillväxtöversikt där man sammanfattar läget inför kommande år. Och sedan börjar processen om igen för 2013.

Åtgärderna som presenteras i det nationella reformprogrammet är alltså inte nya för den svenska läsaren, utan den reflekterar planerade och redan genomförda åtgärder. Däremot sätts de in i ett större sammanhang – EU2020.

Det nationella reformprogrammet täcker förstås ett stort antal politikområden och många departement har varit inblandade. Exempel på åtgärder på Näringsdepartementets område som nämns är de under 2012 kommande innovationsstrategin och forsknings- och innovationspropositionen samt arbetet med att förenkla för företagen, åtgärder för att stärka regional tillväxt, den digitala agendan, satsningar på infrastruktur, satsningar på förnybart, ny miljöbilsdefinition och insatser för att öka energieffektivitet. Ett särskilt kapitel i det nationella reformprogrammet handlar om genomförandet av strategin i Sverige – vilket inkluderar överläggningar med arbetsmarknadens parter, samråd med civila samhället och inte minst hur strategin förankras på lokal och regional nivå.

Läs mer om EU2020 på regeringens hemsida och EU-kommissionens hemsida.


[Fotnot 1] Mellan år 2000-2010 hade man också en strategi, föregångaren Lissabonstrategin

Kommentera

Bli den första som kommenterar!

Första gången du kommenterar på Näringsbloggen kommer kommentaren att godkännas av moderator innan den visas. Du måste följa Näringsbloggens netikett när du kommenterar.

Genom att klicka på knappen Skicka samtycker du till att kakor används.

E-postadressen visas inte publikt